Szukasz specjalisty?

Nasze Centrum Medyczne zatrudnia najlepszych lekarzy specjalistów. Dysponujemy również najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym.

Polityka Prywatności - RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez:

 • Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner. Spółka Partnerska, z siedzibą w Rzeszowie,
  ul. Partyzantów, Nr 30a, 35-242 Rzeszów,

(dalej „Administrator Wykonawczy”)

 • MRUKMED 2. Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner. Spółka Partnerskaz siedzibą w Rzeszowie, ul. Partyzantów, Nr 30a, 35-242 Rzeszów,
 • MRUKMED 3. Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner. Spółka Partnerska z siedzibą w Rzeszowie,
  Partyzantów, Nr 30a, 35-242 Rzeszów,
 • MRUK-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Gen. Mariana Langiewicza 61, 35-021 Rzeszów

dalej łącznie jako „MRUKMED”

Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa osób fizycznych. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego MRUKMED przetwarza moje dane osobowe?

 

MRUKMED przetwarza Państwa dane na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t. j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t. j. ze zm.)

Dane przetwarzamy aby w zależności od sytuacji i Państwa potrzeb móc dokonać diagnozy medycznej, leczyć, realizować usługi opieki zdrowotnej oraz realizować świadczenia zdrowotne.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

 

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. To zagadnienie jest uregulowane zarówno w RODO jak i w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

1)     MRUKMED. Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner. Spółka Partnerska, z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Partyzantów, Nr 30a, 35-242 Rzeszów,

(dalej „Administrator Wykonawczy”)

2)     MRUKMED 2. Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner. Spółka Partnerska z siedzibą w Rzeszowie, ul. Partyzantów, Nr 30a, 35-242 Rzeszów,

3)     MRUKMED 3. Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner. Spółka Partnerska z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Partyzantów, Nr 30a, 35-242 Rzeszów,

4)     MRUK-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie,
ul. Gen. Mariana Langiewicza 61, 35-021 Rzeszów

W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z MRUKMED osobiście w siedzibie, pod nr telefonu: 17 853 07 28 lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Jak mogę skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w MRUKMED?

Z Inspektorem Ochrony Danych- Danielem Panek mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W jakim celu MRUKMED przetwarza moje dane osobowe?

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez naszą infolinię) jak również w naszych placówkach własnych i placówkach współpracujących na terenie Polski, na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO

Art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO

art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Realizacja praw pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Państwa oświadczenia, w których upoważniają Państwo inne osoby do dostępu do swojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Pani/Pana zdrowia.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 3 RODO

art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta

§ 8 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Potwierdzanie wizyt bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypominanie o wizycie, poinformowanie o możliwości odbioru wyniku badań.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami/harmonogramami.

Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej - przetwarzanie danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz realizacja obowiązków podatkowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Wykonywanie diagnozy medycznej, prowadzenie procesu leczenia, realizowanie usługi opieki zdrowotnej oraz realizowanie świadczeń zdrowotnych.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 3 RODO

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Kto jest odbiorcą moich danych?

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pani/Pana praw jako pacjenta, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1.       innym podmiotom leczniczym, współpracującym z MRUKMED w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z MRUKMED na terenie Polski,

2.       dostawcom usług zaopatrujących MRUKMED w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),

3.       dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających MRUKMED
w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

4.       osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta,

5.       podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na temat Pacjenta na podstawie przepisów prawa.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez MRUKMED?

 

Jeżeli jest Pani/Pan naszym pacjentem i utworzyliśmy Pani/Pana dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający
z przepisów kodeksu cywilnego.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

 

W związku z przetwarzaniem przez MRUKMED danych osobowych, w przypadkach wskazanych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1.     dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

2.     do sprostowania danych (art. 16. RODO),

3.     do usunięcia danych (art. 17 RODO),

4.     do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5.     do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6.     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7.     prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.

Jeżeli podaje nam Pani/Pan swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Skąd MRUKMED ma moje dane osobowe?

 

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których informacje na temat pacjenta uzyskamy od innego podmiotu medycznego (np. ze Szpitala).

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Pacjent jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw wynikających z RODO, a MRUKMED zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Pacjent może zgłosić wniosek do MRUKMED w każdej chwili, po 25 maja 2018r.

1.     MRUKMED rozpatruje wniosek złożony przez Pacjenta lub osobę działającą w jego imieniu:

-      w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

-      w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Pacjenta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Pacjenta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

-      w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Pacjenta, MRUKMED niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Pacjenta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

2.     Pacjent może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Pacjenta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

3.     Pacjent może złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.     Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez MRUKMED żądania Pacjenta.

5.     Pacjent uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez MRUKMED.

6.     MRUKMED udziela Pacjentowi odpowiedzi na złożony wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.     MRUKMED nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Co do następnych wniosków zastosowanie znajdują przepisy RODO.

8.     Właściwym dla MRUKMED organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z MRUKMED pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)


Klauzula Informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13, 26 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskie­go i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fi­zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra­wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane oso­bowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

 • Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner. Spółka Partnerska, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Partyzantów, Nr 30a, 35-242 Rzeszów,

(dalej „Administrator Wykonawczy”)

 • MRUKMED 2. Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner. Spółka Partnerskaz siedzibą w Rzeszowie, ul. Partyzantów, Nr 30a, 35-242 Rzeszów,
 • MRUKMED 3. Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner. Spółka Partnerska z siedzibą w Rzeszowie, ul. Partyzantów, Nr 30a, 35-242 Rzeszów,
 • MRUK-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Gen. Mariana Langiewicza 61, 35-021 Rzeszów

dalej łącznie jako „MRUKMED”

 1. Administrator Wykonawczy i pozostali Współadministratorzy powołali inspektora ochrony danych- Daniela Panek, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. MRUKMED może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następującym(-ych) celu (celach):
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w szczególności:
 1. ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w gabinecie lekarskim lub na oddziale szpitalnym),
 2. diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 3. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
 4. podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
 5. zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;

 • archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO,
 • w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,
 • w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
 • podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności wymienionym w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (np. NFZ),
 • podmiotom finansującym udzielane Państwu świadczenia zdrowotne na podstawie zawartej z MRUKMED umowy (w zakresie niezbędnych danych potwierdzających wykonanie usługi),
 • podmiotom wykonującym usługi na podstawie zawartej z MRUKMED umowy (np. konsultacje, badania diagnostyczne i laboratoryjne),
 • osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
 • podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla MRUKMED, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom specjalizującym się w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),
 • podmiotom, którym przekazanie Państwa danych następuje na podstawie Państwa oświadczenia, wniosku lub zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa,
  w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.

Jeżeli podaje nam Pani/Pan swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Trusted Site Seal
SSL Certificate